Faaliyet Alanları
Dava Departmanı
Aile Hukuku
ASC tarafından özellikle anlaşmalı boşanmalar konusunda olmak üzere aile hukukunu ilgilendiren; boşanmaya bağlı tazminatlar, soy bağı, velayet, vesayet ve benzeri konularda dava ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
Anayasa Hukuku
ASC tarafından Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı tanınmasından bu yana bireysel ve kurumsal müvekkillerin talepleri doğrultusunda adil yargılanma hakkı, mülkiyetin korunması ile ilgili uyuşmazlıklara dair önemli sayıda bireysel başvuru yapılmıştır ve bu başvuruların takibi hâlihazırda yürütülmektedir.
Basın Hukuku
ASC tarafından, sanatçılar ve kamuoyu tarafından tanınan diğer şahıslar ile hem önleyici nitelikte tedbirlerin alınması amacıyla danışmanlık hizmetleri verilmekte, hem de ihlal edilen maddi ve manevi hakların korunması amacıyla tekzip, tazminat vb. davalar yürütülmektedir.
Bankacılık ve Finans Hukuku
ASC, Türkiye’nin pek çok büyük banka ve finans kurumunun yanı sıra Avrupa’daki bazı bankalara sürekli hukuki hizmet sunmaktadır. Bu kurumlara, ticari, finansal kurumlar, türev ürünler ve risk yönetimi departmanları dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuki her alanda hizmet sağlanmaktadır. Bu kapsamda, banka ve finans kurumlarının günlük işlemlerinde olduğu kadar büyük anlaşmaları tahtında da gerekli hukuki hizmet her aşamada sağlanmaktadır. Anılan anlaşmalara ilişkin uzlaşmazlıklara dair davalar ASC dava ekibi tarafından yürütülmektedir.

Son zamanlarda Bankaların mudileri ile yaptıkları türev işlemlerinde özen borcu ve bilgilendirme yükümlülüklerine ilişkin ortaya çıkan tartışmalar kapsamında Bankalara karşı açılmış –türev işlemlerde yeterli bilgilendirmenin yapılmadığı ve/veya özenin gösterilmediği iddialarına dayalı- önemli miktarda ve sayıda dava ASC dava ekibi tarafından başarıyla takip edilmektedir.
Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku
ASC dava ekibinin iş hukuku ihtilafları konusunda ciddi ve saygın bir birikimi mevcuttur. ASC dava ekibi tarafından ulusal veya uluslararası şirketlere (perakende, taşıma, enerji, kimya ve benzeri konularındaki şirketler dâhil) bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik ve iş güvenliği konularında danışmanlık ve dava hizmeti verilmektedir. İşveren tarafından yoğun çalışmakla birlikte özellikle yönetici kadrosundaki beyaz yakalı işçilerin işverenlikleri ile ilgili ihtilafları konusunda işçi tarafında da önemli başarılar elde edilmiştir. Toplu iş hukuku bakımından Türkiye’de pratiği az bulunan kanunsuz grev gibi ihtilaflarda kanunsuz grevin tespiti, grev ve sendikal faaliyetlere dair dava ve takip işleri, Bireysel İş Hukuku bakımından her türlü ihtilaf ve danışmanlık işleri konusunda ASC dava ekibinin önemli deneyimi mevcuttur. Şirketlere ASC ortak ve avukatları tarafından iş hukuku konusunda eğitim seminerleri düzenlenmektedir. Verilen hizmet şirket içi düzenlemelerin yürütülmesi, danışmanlık ve devamında dava ile karşılaşılan durumlarda davaların yürütülmesini kapsamaktadır. İnsan Kaynakları konusunda ise ciddi anlamda şirket yönetim yapılarına nüfuz edilmekte ve hukuki anlamda yönlendirme ve bilgilendirme işlemleri yapılmaktadır.

Dava ekibi tarafından görülmüş ve görülmekte olan dava ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin bazı örnekleri içeren kısa bilgilendirme aşağıdaki gibidir:

 • İşe iade, hizmet tespiti, işçilik alacakları, mobbing davaları,
 • Sendikal tazminat davaları,
 • İş hukukunu ilgilendiren her türlü sözleşmesinin ve belgenin hazırlanması,
 • Fesih prosedürünün yürütülmesi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılma,
 • İşverenliklerin taleplerine göre işveren üst düzey yöneticilerine yönelik seminer programları düzenlenmesi
Dernekler Hukuku
ASC dava ekibi tarafından Türkiye’nin önde gelen derneklerine dava, icra ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Dava ekibi tarafından görülmüş ve görülmekte olan dava ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin bazı örnekleri içeren kısa bilgilendirme aşağıdaki gibidir:

 • Dernek tüzüklerinin hazırlanması ve/veya tadil metinlerinin hazırlanması,
 • Dernek tüzüğünden kaynaklanan gerekliliklere dair mütalaaların hazırlanması
 • Derneğe kabul ve/veya dernekten çıkarılma ile ilgili anlaşmazlıklardan kaynaklanan davaların takibi,
 • Dernek ile ticari işletmeleri arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
Fikri ve sınai haklar kapsamında müvekkiller tarafından yöneltilen sorulara/sorunlara ilişkin hukuki mütalaa verilmekte ve anılan alana ilişkin her türlü sözleşmenin hazırlanması çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca anılan alanla ilgili oluşan her türlü ihtilafa dair dava ve icra takibi işlemleri yürütülmektedir.

ASC dava ekibi, fikri mülkiyet hukuku ve şahsi hakların korunması alanlarında kamuoyu tarafından politik veya sanatçı kimliği ile tanınan ve takip edilen kişilere danışmanlık ve dava takip hizmetleri vermektedir. ASC tarafından fikri mülkiyet alanında ihtiyaç duyulan (müzik, edebi eser ve benzeri) sözleşmeler hazırlamaktadır. Ayrıca sanatçı ve sunucuların medya ilişkilerinden kaynaklanan sorunları ve medyada yürüttükleri işlerle ilgili reklam, sunuculuk ve benzeri sözleşmelerinin düzenlemesi dâhil her türlü hukuki işlem yürütülmektedir. Eğlence sektöründeki televizyon programları ve internet/TV üzerinden yapılacak reklam sözleşmelerinin görüşmeleri reklam sözleşmelerinin düzenlenmesi işlemleri sıklıkla yürütülmekte belirtilen hususlara dair ihtilaf oluşması halinde dava takip hizmeti verilmektedir. Aynı zamanda sanatçı ve sunucuların basın ile ilişkileri ve yapacakları basın açıklamaları konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Üzerinde çalışılan sözleşme tiplerinin bazılarını aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere aşağıdaki şekilde örneklendirmek mümkündür. Üzerinde çalışılan sözleşmelerin birden fazla dilde ve uluslararası platformda kurulmuş olanları da mevcuttur. Tüm sözleşmeler müvekkile özel olarak hazırlanmakta kural olarak maktu sözleşme kullanılmamaktadır. Uygulanan ve müvekkile iletilen sözleşme örnekleri arşivlenmekte ancak anılan arşiv sadece bilgi amaçlı olarak referans alınmaktadır:

 • Dizi Sözleşmesi, Lisans Sözleşmesi, Menajerlik Sözleşmesi Oyuncu Sözleşmesi, Prodüksiyon Sözleşmesi, Reklam Filmi- Reklam Fotoğrafı-Oyunculuk/Fotomodellik Sözleşmesi, Reklam Filmi Dublaj Sözleşmesi, Reklam Filmi Yapımı ve Eser Sahipliğinden Doğan Mali Hakların Devri Sözleşmesi, Reklam Veren-Reklam Ajansı Hizmet ve İşbirliği Sözleşmesi, Sanatçı Tanıtım Sözleşmesi, Senaryo Sözleşmesi, Set Ekibi Sözleşmesi, Sinema Filmi İçin Eser Uyarlama Sözleşmesi, Sinema İşletme Sözleşmesi, Sponsorluk Sözleşmesi, Televizyon Film Yayınlama Hakkının Devri Sözleşmesi, Televizyon Yayın Sözleşmesi, Telif Hakkının Devri Sözleşmesi, Turne Sözleşmesi, Televizyon Yayın Sözleşmesi, Televizyon Film Yayınlama Hakkının Devri Sözleşmesi, Telif Haklarına Konu Materyali Kullanma Lisansı, Ticari Marka Devir Sözleşmesi, Web Sayfası Yayınlama Sözleşmesi, Web Sayfasına Reklam Alım Sözleşmesi, Yayın Sözleşmesi, Yazılı Eserlerin Elektronik Kitap Yolu ile Dağıtımına İlişkin Mali Hak Sözleşmesi.


Dava ekibi tarafından görülmüş ve görülmekte olan dava ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin bazı örnekleri içeren kısa bilgilendirme aşağıdaki gibidir:

 • Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri ve Yüksek Mahkeme nezdinde iptal davalarının takibi ve sonuçlandırılması, Türk Mahkemeleri nezdinde ihlal davalarının takibi,
 • Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemeleri ve Yüksek Mahkeme nezdinde ceza davalarının takibi ve sonuçlandırılması,
 • İnternet yoluyla yapılan marka ihlallerine yönelik sürecin takip edilmesi,
 • İnternet ortamında ve diğer mecralarda müzik, video içeriklerinin satışına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi
Gayrimenkul – İnşaat Hukuku
ASC dava ekibi tarafından ulusal ve uluslararası kapsamda önemli inşaat şirketlerine proje aşamasında danışmanlık hizmeti verilmekte proje esnasında meydana gelebilecek idari sorular çözülmekte ayrıca dava söz konusu olması halinde dava aşamasındaki işlemler yürütülmektedir. Türkiye’nin büyük çaplı yatırımlar yapan gayrimenkul şirketlerinin hem danışmanlığı hem önemli gayrimenkul ve tüketici davaları yürütülmektedir.

ASC dava ekibi bünyesinde özellikle enerji, gayrimenkul ve perakende sektöründe yatırımı olan şirketlerin idare ile ilgili sorunlarına dair davalar takip edilmektedir. ASC dava ekibinin gayrimenkul ihtilafları konusunda ciddi ve saygın bir birikimi mevcuttur.

Dava ekibi tarafından görülmüş ve görülmekte olan dava ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin bazı örnekleri içeren kısa bilgilendirme aşağıdaki gibidir:

 • Gayrimenkulün hukuki ve imar durumu ile ilgili inceleme yapılması,
 • İmar uygulamalarından kaynaklanan davaların takibi,
 • Ulusal ve uluslararası inşaat projelerinde proje aşamasında danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Gayrimenkule ilişkin tapu iptali,
 • İdarenin işlemlerine karşı yürütülen dava takip işlemleri,
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi hazırlanması,
 • İhale dokümanlarının hazırlanması veya mevcut dokümanlar kapsamında ihaleye hazırlığa ilişkin danışmanlık yapılması,
 • İnşaat Sözleşmesi hazırlanması,
 • Hasılat Paylaşımı Sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Taşeron Sözleşmesi hazırlanması,
 • Tüketici Kanunu kapsamına giren taşınmazlarla ilgili danışmanlık verilmesi ve sonrasında davaların takip edilmesi,
 • Gayrimenkul hukukuna ilişkin sorulan sorulara yönelik hukuki mütalaa ve bilgi notu hazırlanması.
Şirketler Hukuku
ASC dava ekibi tarafından ticaret hukuku alanında dava ve danışmanlık işleri yoğun şekilde sürdürülmektedir. Müvekkil şirketleri ilgilendiren her türlü olağan ve olağanüstü iş bakımından gerekli hukuki destek sağlanmaktadır.

ASC dava ekibi tarafından Türkiye’deki önemli bankalarla ilgili olarak hisse senetlerinin geçersizliği, hisse senetlerinin iadesi, haksız rekabet, genel kurul iptali ve benzeri konulu ticari davaların takibi yürütülmektedir.

Dava ekibi tarafından görülmüş ve görülmekte olan dava ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin bazı örnekleri içeren kısa bilgilendirme aşağıdaki gibidir:

 • Ticari şirketlerin günlük faaliyetlerine ilişkin her türlü sorunun cevaplanması,
 • Ana sözleşme düzenlenmesi,
 • Birleşme, Devralma ve Tür Değiştirme işlemleri,
 • Due Diligence,
 • Genel kurul, Yönetim kurulu, Müdürlerin faaliyetleri,
 • İç düzenlemeler,
 • Şirketi ilgilendiren tüm sözleşmelerin hazırlanması ve yorumlanması,
 • Personel istihdamı,
 • Mal ve hizmet alımı gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri vermekte,
 • Vergisel sorunlarda şirketlerin mali müşavirleri ile işbirliği içinde dava ve takip işlerinin yürütülmesi


ASC anılan şirketlerin rutin sayılmayan, miktar ve içerik bakımından şirketin geleceğini önemli ölçüde etkileyecek davalarını ayrıca ele alarak geniş bir çalışma ekibi ile takip etmektedir.
Toplu Mülkiyet Hukuku
ASC dava ekibi, Türkiye’de inşa edilen önemli alışveriş merkezleri ile konut projelerinin arsalarının temini, imarla ilgili ihtilaflarının halli, yapımı ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi, yapım sonrası işletme sözleşmelerinin akdi, kira sözleşmelerinin hazırlanması, kiracılık ve kat mülkiyeti hukukundan kaynaklanan ihtilafların sulhen ve/veya yargı yoluyla çözümüne yönelik somut olay özelinde dinamik ve çözüm odaklı hizmetler vermektedir. ASC dava ekibi tarafından AVM’ lere dair kira sözleşmelerinin düzenlenmesi, revize edilmesi konusunda işlemler, kira sözleşmesinden doğan davalar ve uyarlama davaları yürütülmektedir.
Ulaşım Hukuku
ASC dava ekibi, sektörünün önde gelen firmalarına verdiği hukuk hizmeti neticesinde kara taşımacılığı konusunda gerekli olabilecek her türlü sözleşmenin düzenlenmesi ve oluşabilecek ihtilaflara dair dava ve danışmanlık işlerinde önemli bir tecrübe ve bilgi birikimine sahiptir. ASC dava ekibi, sektöründe önemli pay sahibi olan taşımacılık şirketlerine, faaliyet alanları ile ilgili olarak geniş anlamda danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermekte olup, ortaya çıkan ihtilafların halli amacıyla yargı mercileri nezdinde de anılan şirketleri temsil etmektedir.

Yukarıda yar alan tüm alanlarla ilgili olarak müvekkillerin ihtiyaçları çerçevesinde, dava, icra ve sözleşmelerin hazırlanması veya revize edilmesine ilişkin hizmetler sunulmaktadır. Bu hizmetlerimiz kurumsal müvekkillerimize danışmanlık hizmetlerimiz çerçevesinde sunulduğu gibi tarafımıza yapılacak bireysel başvurular neticesinde de bu yönde talebi olan kişilere de hizmet sunulabilmektedir.