Faaliyet Alanları
Danışmanlık Departmanı
Bankacılık ve Finans Hukuku
ASC Türkiye’nin en büyük banka ve finans kuruluşları ile birtakım Avrupa Bankalarını temsil etmektedir. Bu kuruluşlara ticari, finansal kuruluşlar, türev araçları ve risk yönetimi de dahil olmak üzere tüm bölümlerde hizmetler sunulmaktadır. Bankacılık müvekkillerimizin günlük işlemlerine ait sorularını diğer kapsamlı işlerinde yaptığımız gibi cevaplamaya her zaman için hazırız. Avukatlarımız yüzlerce hacimli kredi işlemi için gererkli hukuki yapıyı tasarlamış ve belgeleri hazırlamıştır.

Bunun yanı sıra ASC türev işlemlerde de kapsamlı hizmetler vermektedir. Müvekkil Bankalarımızın her türlü türev işlemleri ile ilgilenmekte oluşumuz, bizim söz konusu alanda Türkiye’nin en büyük hizmet sağlayanı olmamızı sağlamıştır. ISDA (Uluslararası Swap Ve Türev Ürünler Birliği) Sözleşmeleri ve ISDA Ek Sözleşmeleri, ISMA (Uluslararası Tahvil Piyasası Birliği) Repo Anlaşmaları (GMRA), Kredi Desteği Zeyilnameleri (CSA), Uluslararası Tahvil Anlaşmaları (ISLA) alanında tecrübe sahibi olmakla beraber Kredi Temerrüt Takası (CDS) ve Krediye Bağlı Tahvil (CLN) işlemlerinde uzman danışmanlık vermekte, portföy yönetimi, türev araçları ve temayül işlemleri ile tahvil anlaşmalarının Türk Hukuku ile uyumu sağlanmaktadır.
Proje Finansmanı
ASC kredi verenleri, geliştiricileri, finansal kurumları, yatırım fonlarını, sponsorları, proje şirketlerini, kurumsal yatırımcıları, proje finansmanlarının yüklenicilerini ve işletenlerini, petrol ve gaz sektörü ile enerji, yenilenebilir enerji, taşımacılık, su ve atık su, altyapı işleri, alışveriş merkezleri, sağlık ve kapsamlı özelleştirme projelerinde olmak üzere sektörün büyük bir bölümünde temsil etmektedir.

ASC proje finansmanı alanında varlığa dayalı finansman, gelişimsel ihracat kredisi finansmanı, ihracat kredisine dayalı finansman, projenin lokasyonuna, kapsamına ve güçlüğüne bakılmaksızın yeniden yapılandırma işlerini yapmakla beraber, yapılanma, değerleme ve hukuki inceleme (due diligence) esnasında, finans anlaşmalarının oluşumunda, incelenmesinde, görüşülmesinde, proje ve tahvil dokümanları ile ipotek tesisi aşamalarında danışmanlık verir.
Denizcilik ve Havacılık
ASC uçak satımı, finansal kiralama, finansman, kredi anlaşmalarının oluşturulması ve incelenmesi, tahvil dokümanları, sigorta ve reasürans konusunda verimli hizmetler sunmaktadır.

ASC gemi sahiplerine (donatanlara), gemi kiralayanlara ve gemi alım-satımının diğer kişi unsurlarına, gemi finansmanı ve rehni konusunda, kredi anlaşmalarının oluşturulması ve incelenmesinde, tahvil dokümanlarında, kira sözleşmelerinde, Türkiye’deki ipoteklerde (derece, sıra vb.), ipotek tesislerinde ve deniz anlaşmaları ile lojistik anlaşmaları konusunda hukuksal danışmanlıkta bulunmaktadır.
Birleşme ve Devralmalar & Kurumsal Hizmetler
ASC birçok sınır ötesi birleşmede, bölünmede, devralma hizmetlerinin gerçekleştirilmesinin yanı sıra perakende, bankacılık, emlak, sağlık, ulaşım, sigortacılık, eğlence ve enerji gibi sektörlerde işletme ve hisse devri hususlarında alıcı ve satıcı taraflara danışmanlıkta bulunmuştur. Hisse alım-satımı ve Hissedarlar Sözleşmesi, hukuki inceleme (due diligence) çalışması, gerekli olan bütün izinlerin alınması ve kapanış işlemlerinin tamamlanması da dahil olmak üzere ASC bu işlemlerin yapılandırılması, şirketin yapısının formüle edilmesi, işlem dokümanlarının oluşturulması, imzalanması ve incelenmesi konularında danışmanlık vermektedir.

ASC ayrıca şirketlerin, onların şube ya da irtibat bürolarının kurulması, hissedarların haklarının, müşterek girişimlerin(joint ventures), tanzimi, Hissedarlar Sözleşmesinin, yönetmeliklerin, şirket yönetimini ilgilendiren belgelerin, ortaklıktan çıkış stratejisinin, hisse opsiyonları ve bölünmeye ilişkin dokümanların hazırlanması konusunda danışmanlıkta bulunur.
Özelleştirme
ASC bilhassa enerji ve ulaşım sektörlerinde olmak üzere Türkiye’de büyük özelleştirme projelerinde bulunmuş olup, müvekkillerini özelleştirme sürecinde proje finansmanı da dahil olmak üzere çeşitli aşamalarda temsil etmiştir.

ASC yabancı yatırımcıları, büyük Türk grup şirketlerini, holding şirketlerini ve konsorsiyumları Türkiye Devleti teşebbüslerine yatırımlarında temsil etmiştir.
Sermaye Piyasaları
ASC ihraççı ve yükleniciye birçok yerli ve uluslararası halka arzda(birinci yahut ikinci), hukuki inceleme çalışmasında, izahnamelerin hazırlanıp incelenmesinde ve gerekli izinlerin alınması için başvuruların yapılmasında danışmanlıkta bulunmuştur.

ASC önde gelen Türk şirketlerine ve uluslararası hisse senedi komisyoncusu şirketlere ve finans kuruluşlarına borç ve hisse senedi ile bağlantılı işlemler de dahil olmak üzere mevzuata ilişkin hukuki yardım sunmuş, kağıt para da dahil olmak üzere tahvil bonosu ihracı, yapılandırılmış ürünlerin satımı, İslamî finans, faizsiz bono ihracı, kıymetli evrak ve türev araç işlemleri ve benzer sermaye piyasası araçları konusunda danışmanlıkta bulunmuş, borsada kote olan birçok Türk şirketine, sürekli olarak raporlama, kamuoyunu aydınlatma ve şirket yönetimi gibi konulardaki uyumluluk hususlarında danışmanlık hizmeti verilmiştir.